Kategorie baterií

Kategorie baterií

Maloobchodní podmínky společnosti Sunnysoft, s.r.o.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

[dle nařízení vlády o vzorovém poučení]

1. Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Sunnysoft s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9; IČ: 25753215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 67120, tel: +420 222 998 222, +420 603 561 155, email: [email protected] formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Ke stažení ve formátu MS WORD a PDF.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a společností Sunnysoft.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Vymezení pojmů

1.1.1 Zákonné předpisy

  Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

  Nařízením vlády o vzorovém poučení se rozumí Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

  Nařízením 2016/679 se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1.1.2 Prodávající

Prodávajícím se rozumí společnost Sunnysoft s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9; IČ: 25753215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 67120.

1.1.3 Kupující a koupěchtivý

Kupujícím se rozumí osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu na prodej zboží.

Koupěchtivým se rozumí osoba, která plánuje s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu na prodej zboží.

1.1.4 Spotřebitel

Spotřebitelem se rozumí osoba, kterou takto označuje občanský zákoník.

[Dle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.]

Pokud kupující, který je fyzickou osobou, uvede ve své objednávce své IČ, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, pokud prodejci společně s uzavřením smlouvy neoznámí opak.

1.1.5 Obchodní podmínky

Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky, podmínky pro splátkový prodej a reklamační řád.

1.1.6 Elektronický obchod

Elektronickým obchodem se rozumí internetové stránky prodávajícího provozované na doménách sunnysoft.cz a brodit.cz.

1.2 Vyloučení aplikace těchto obchodních podmínek

1.2.1 Soutěže a marketingové akce

Tyto obchodní podmínky se nepoužijí v případě soutěží a marketingových akcí, na základě kterých poskytuje prodávající bezplatná plnění.

1.2.2 Prodej zákazníkům, kteří nejsou spotřebitelé

Tyto obchodní podmínky se nepoužijí v případě, že kupní smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

2. Nákup přes internet a jinými distančními způsoby

2.1 Obecná ustanovení

Ustanovení této části se použijí na nákup distančním způsoberm, zejména prostřednictvím elektronického obchodu, kdy si kupující nemá možnost před zaplacením věc řádně prohlédnout a vyzkoušet.

2.2 Povaha informací zobrazených v elektronickém obchodě

Informace zobrazené v elektronickém obchodě nejsou nabídkou kupní smlouvy. Jedná se o katalog zboží a služeb, na základě kterých může koupěchtivý vytvořit objednávku vůči prodávajícímu, jde tedy pouze o výzvu k podání nabídky kupní smlouvy.

2.3 Objednávka

2.3.1 Odeslání objednávky

Odesláním objednávky kupujícím dochází k odeslání závazné nabídky kupní smlouvy prodávajícímu.

2.3.2 Potvrzení o obdržení objednávky

Prodávající neprodleně po odeslání objednávky kupujícímu na zadanou emailovou adresu potvrdí obdržení objednávky. Odesláním potvrzení obdržení objednávky nedochází k přijetí nabídky kupní smlouvy a tato kupní smlouva ještě není uzavřena.

2.3.3 Přijetí závazné nabídky prodávajícím

Přijetí závazné nabídky zašle prodávající kupujícímu na zadanou emailovou adresu, a to zpravidla společně s informací o expedici objednaného zboží, nejpozději však do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky. Přijetím závazné nabídky je kupní smlouva uzavřena a kupující i prodávající jsou jí vázáni.

2.3.4 Platba kartou nebo převodem

Platba objednávky kartou a nebo převodem předem je, až do přijetí závazné nabídky prodávajícím dle čl. 2.3.3, zálohou.

[Vrácení zálohy se řídí článkem 4.7 obchodních podmínek]

2.4 Předobjednávka

2.4.1 Odeslání předobjednávky

Koupěchtivý může projevit vůli v budoucnosti uzavřít kupní smlouvu na zboží, které prodávající teprve plánuje prodávat prostřednictvím předobjednávky.

2.4.2 Informace o předobjednávce

Prodávající pravidelně informuje koupěchtivého o stavu předobjednaného zboží.

2.4.3 Zrušení předobjednávky

Prodávající i kupující mají právo předobjednávku kdykoliv zrušit.

2.4.4 Nezávaznost ceny

Cena zboží uvedená v předobjednávce je orientační a není závazná.

2.4.5 Vyřízení předobjednávky a nabídka kupní smlouvy

Podle toho, jak je možné předobjednávky vyřídit kontaktuje prodávající telefonicky a nebo na zadanou elektronickou adresu koupěchtivé, a to postupně v pořadí, v jakém mu dorazily předobjednávky, s nabídkou kupní smlouvy.

2.4.6 Platba kartou nebo převodem

Platba předobjednávky kartou a nebo převodem předem je zálohou na kupní smlouvu dle čl. 2.4.5.

[Vrácení zálohy se řídí článkem 4.7 obchodních podmínek]

2.5 Dodací a platební podmínky

2.5.1 Zboží skladem

Pro účely článku 2.6 obchodních podmínek se za zboží skladem považuje zboží, které je fyzicky na skladě elektronického obchodu prodávajícího.

2.5.2 Zboží, které je skladem na jiném skladě prodávajícího

V případě, že objednané zboží není skladem, ale je k dispozici na jiném skladě prodávajícího, zajistí prodávající převedení zboží na sklad elektronického obchodu tak, aby bylo na tento sklad doručeno do dvou pracovních dní.

2.5.3 Odeslání jako celek a nebo po částech

Kupující má možnost si zvolit, zda může být objednávka vyřízena po částech v případě, kdy část objednaného zboží není skladem, a nebo zda má být celá objednávka vyřízena najednou, až bude veškeré objednané zboží skladem.

2.5.4 Odeslání zboží, které je skladem

Prodávající odešle, v závislosti na volbě dle čl. 2.6.3 obchodních podmínek, ve stejný nebo následující pracovní den, kdy bude všechno objednané zboží, nebo jeho část, skladem, kupujícímu objednané zboží zvoleným dopravcem. Kupující si může zvolit pozdější termín dodání. Dodací list se seznamem položek zásilky přiloží prodávající k zásilce. Kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury e-mailem.

2.5.5 Odeslání zboží, které není skladem

Pokud objednané zboží není skladem a ani jej nebude možné dopravci předat do třiceti dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň jej bude informovat o dostupnosti nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě, že kupující nebude souhlasit s poskytnutím jiného výrobku, má právo od smlouvy odstoupit.

2.5.6 Způsoby dopravy a platby

Možné způsoby dopravy jsou uvedeny v nápovědě "Způsoby dodání" a "Způsoby plateb". Prodávající může stanovit omezení způsobu dodání nebo platby v závislosti na hodnotě či obsahu objednávky a v závislosti na místě dodání.

2.5.7 Dodání zboží

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít a zkontrolovat neporušenost obalů. V případě, že kupující zvolil jako způsob platby dobírku, je povinen v souladu s podmínkami příslušné služby uhradit dopravci doběrečné.

2.5.8 Poškození zásilky při přepravě

Řidič smluvního dopravce je povinen umožnit kupujícímu kontrolu neporušenosti obalu a v případě zjištění poškození s kupujícím sepsat protokol o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena neporušená. V opačném případě jsou závady na zásilce zaznamenány v protokolu o škodě. V případě poškození obalu je kupující povinen prodávajícímu neprodleně doručit opis protokolu o škodě, a to buď na adresu Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 a nebo emailem: [email protected]

2.5.9 Shoda s dodacím listem

V případě, že dodaná zásilka není ve shodě s dodacím listem, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu.

2.6. Změny v objednávce

Kupující může až do okamžiku expedice objednávky měnit obsah objednávky a to telefonicky a nebo prostřednictvím elektronické pošty.

2.7 Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

2.7.1 Odstoupení ze strany spotřebitele

Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel při uzavření kupní smlouvy na dálku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V této lhůtě stačí odstoupení od smlouvy odeslat poštou (rozhodující je tedy razítko na zásilce).

[Lhůty se dle § 605 občanského zákoníku počítají ode dne následujícího po rozhodné události, v tomto případě je tedy prvním dnem lhůty den po doručení zboží. Pokud konec lhůty připadne na víkend a nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší následující pracovní den.]

Dle § 1837 však nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například sluchátka do uší),
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

[Nezapomeňte se prosím podívat na článek 4.3 obchodních podmínek, který obsahuje adresu, kam poslat zboží a další podstatné informace k odstoupení od smlouvy]

2.7.2 Odstoupení ze strany prodejce

Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, a to nejpozději v pracovní den následující po uzavření kupní smlouvy.

2.8 Provozní doba

Internetový obchod je v provozu nepřetržitě. Provozní doba operátorů objednávek je uvedena na adrese http://www.sunnysoft.cz/informace/kontakty.html. Prodávající si vyhrazuje omezit provozní dobu oproti informacím na uvedené internetové stránce, zejména z důvodu zásahu vyšší moci, nemoci, státních a jiných svátků.

3. Nákup na prodejně

3.1 Objednání zboží s vyzvednutím na prodejně

3.1.1 Objednání zboží s vyzvednutím na prodejně

Telefonicky, osobně, prostřednictvím elektronické pošty a nebo prostřednictvím elektronického obchodu si koupěchtivý může objednat zboží s vyzvednutím na prodejně. Koupěchtivý může uzavřít kupní smlouvu na prodejně při osobním převzetí objednaného zboží.

3.1.2 Délka rezervace

Zboží je na prodejně rezervováno po dobu tří pracovních dní. Tuto dobu prodávající na žádost kupujícího může prodloužit.

3.1.3 Cena

Cena za zboží, objednaného na prodejnu, je stejná jako při prodeji přes internet. V případě nákupu zboží, které nebylo objednáno dle čl. 3.1.1, se uplatní zvláštní ceny pro prodej na prodejně.

3.1.4 Platba kartou nebo převodem

Platba za objednávku zboží na prodejně kartou online a nebo převodem předem je zálohou na kupní smlouvu dle čl. 3.1.1.

[Vrácení zálohy se řídí článkem 4.7 obchodních podmínek]

3.2 Provozní doba

Provozní doba prodejen je uvedena na internetové stránce na adrese http://www.sunnysoft.cz/informace/kontakty.html. Prodávající si vyhrazuje omezit provozní dobu oproti informacím na uvedené internetové stránce, zejména z důvodu zásahu vyšší moci, nemoci, státních a jiných svátků…

4. Společná ustanovení

4.1 Záruka, servis a reklamace

4.1.1 Záruka

V případě, že se se u zboží po dobu záruční doby vyskytne vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího.

4.1.2 Servis

Kupující je oprávněn uplatnit právo na opravu také u autorizovaného servisu. Seznam autorizovaných servisů k jednotlivým značkám, včetně kontaktů na ně, je uveden v reklamačním řádu.

4.1.3 Mimozáruční servis

V případě, že se u zboží vyskytne vada mimo záruční dobu, prodávající provede a nebo zprostředkuje za úplatu mimozáruční opravu. Prodávající má právo odmítnout provedení či zprostředkování mimozáruční opravy, zejména pokud opravu nelze provést a nebo pokud nelze opravu zprostředkovat.

4.1.4 Odkaz na reklamační řád

Bližší podrobnosti stanoví reklamační řád, dostupný na adrese https://www.sunnysoft.cz/napoveda/reklamacni-rad.html

4.2 Podmínky pro doplňkové služby

4.2.1 Obecná ustanovení

Doplňkovou službou se rozumí úplatná služba, jejíž poskytnutí je nutno sjednat v souvislosti s prodejem zboží a vztahuje se k tomuto zboží. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, a nebo pokud odstoupí od kupní smlouvy v části, která se dotýká zboží, na které je vázána doplňková služba, vztahují se účinky odstoupení i na doplňkovou službu navázanou na toto zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu služby, pokud kupující službu již využil.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne plnit řádně objednanou a zaplacenou doplňkovou službu a nebo pokud ji splní vadně, je kupující oprávněn uplatnit svůj nárok na řádné plnění doplňkové služby v reklamačním řízení.

4.3 Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

4.3.1 Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanovuje smlouva nebo zákon.

4.3.2 Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné předat na libovolné prodejně prodávajícího a nebo jej lze zaslat na adresu Sunnysoft s.r.o. - Zásilkový obchod, Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9.

[V případě zaslání poštou uveďte v zásilce údaje nutné pro identifikaci nákupu (údaje o kupujícím, číslo objednávky nebo číslo faktury, nebo kopii některého z těchto dokladů nebo doložte nákup jiným vhodným způsobem) a údaje nutné pro vrácení kupní ceny (adresu kam máme peníze poukázat, číslo bankovního účtu apod.). Velmi oceníme, i když to není povinné, když nám sdělíte, proč od smlouvy odstupujete. Vaše připomínky pečlivě studujeme a snažíme se na základě nich zlepšit naši nabídku a služby. Pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní můžete využít připravený formulář - ke stažení ve formátu MS WORD a PDF.]

4.3.3 Vrácení kupní ceny

Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu, jakým způsobem chce kupní cenu vrátit, vrátí mu prodávající kupní cenu stejnými prostředky a stejným způsobem, jako byla zaplacena.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4 Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4.5 Cenová zvýhodnění poskytovaná velkoobchodním zákazníkům

Cenová zvýhodnění poskytovaná velkoobchodním zákazníkům nelze užít při nákupu spotřebitelem. Prodávající si vyhrazuje, v případě, kdy spotřebitel provede objednávku prostřednictvím velkoobchodního zákaznického účtu, změnit cenu uvedenou v objednávce na cenu, jakou v okamžik objednávky měl běžný maloobchodní zákazník (cenová hladina EU). V případě, že zboží již bylo expedováno, je kupující povinen rozdíl v ceně doplatit do čtrnácti dnů od zjištění takového porušení.

4.6 Souhlas s poskytnutím osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

4.6.1 Heureka

Sunnysoft je zapojen do programu hodnocení Heureka Ověřeno zákazníky pro který je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a emailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem.

Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a je prováděno po každém nákupu na e-shopu.

Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf.

Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

4.6.2 Obchodní sdělení

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním informací a novinek na email, přičemž toto zasílání si lze snadno upravit nebo zakázat v uvítací zprávě s nastavením zasílání nebo v každé další novince otevřením odkazu v zápatí zprávy.

4.7 Ceny, slevy

4.7.1 Ceny

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a zahrnují recyklační poplatek (Asekol) dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a autorské poplatky dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě výrazných změn dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pokud je prodejní cena vyšší než cena při objednání, vyžádá si prodávající souhlas kupujícího. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího.

4.7.2 Slevy

Slevové kupóny platí pro všechny spotřebitele. Slevu s kupóny nelze sčítat s dalšími slevami. Slevu lze uplatnit pouze na zboží které je v objednávce. Platností kupónu se rozumí časové období, ve kterém je třeba odeslat objednávku s vloženým a ověřeným platným kupónem. Kupón lze uplatnit i na prodejně bez předchozí elektronické objednávky. V takovém případě se sleva vypočte z ceny na prodejně a lze ji uplatnit na zboží skladem na dané prodejně.

4.8 Vrácení zálohy

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy, na kterou byla zaplacena záloha dle čl. 2.3.4, 2.4.6 a nebo 3.1.4, vrátí prodávající koupěchtivému složenkou zálohu do sedmi pracovních dní od okamžiku, kdy je zřejmé, že k uzavření smlouvy nedojde, zejména pokud koupěchtivý oznámí prodávajícímu, že na předobjednávce netrvá, pokud prodávající oznámí koupěchtivému, že závaznou nabídku kupní smlouvy nepřijímá a nebo pokud koupěchtivý oznámí zaměstnanci prodávajícího na prodejně, že objednané zboží nechce zakoupit.

Vrácením se v případě platby kartou rozumí refundace platby a v případě platby převodem odeslání příslušné částky převodem na účet koupěchtivého.

4.9 Zvláštní ustanovení o prodeji do jiného členského státu Evropské unie

V případě prodeje do jiného státu než České republiky je souladu s čl. 6 odst. 2 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), rozhodným právem právo České republiky.

4.10 Závěrečná ustanovení

4.10.1 Informativní ustanovení

Ustanovení obchodních podmínek, která jsou uvedená skloněným písmem a jsou v hranatých závorkách, nejsou právně závazné. Slouží pro zvýšení komfortu kupujícího, avšak kupující je povinen si ověřit platnost takto poskytnutých informací, zejména s ohledem na změny právního řádu. Prodávající neodpovídá za škodu z toho vzniklou.

4.10.2 Informace o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností a o dozorovém orgánu

Stížnosti spotřebitelů jsou přijímány na adrese [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

Dozorovými a kontrolními orgány státní správy jsou:

 • Oblast ochrany spotřebitele - Inspektorát České obchodní inspekce, Středočeský a Hl. m. Praha (Česká obchodní inspekce), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, datová schránka: p2fdz5j
 • Oblast živnostenského podnikání - Úřad městské části Praha 10, odbor živnostenský, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10-Vršovice, datová schránka: irnb7wg
 • Oblast ochrany osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n
4.10.3 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 31. ledna 2018